अनुदिनीकार या संकेतस्थळावर व संबंधित डिजिटल व्यासपीठांवर प्रकाशित केलेल्या साहित्याचे सर्व स्वामित्व हक्क (Copyrights) अनुदिनीकार राखून ठेवत आहे.

आमच्या लिखित पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही लेखाचे, भागाचे किंवा अन्य साहित्य प्रकाराचे पुनर्मुद्रण, प्रकाशन, किंवा वितरण करणे प्रतिबंधित करण्यात येत आहे. आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.